Uw gegevens in betrouwbare handen

Deze website is eigendom van Jobgepast BVBA.

Contactgegevens:

JOBGEPAST BVBA

Lubbeekstraat 10
3212 Pellenberg

Telefoon: 0497/40 50 31
Email: info@jobtimist.com

Adres maatschappelijke zetel:

Jobgepast BVBA

Lubbeekstraat 10
3212 Pellenberg

Ondernemingsnummer: BTW BE 0891.234.16

 

De toezichthoudende autoriteit: Vlaamse administratie, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waalse administratie.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Jobgepast BVBA of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

MAV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig,  juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar is, zal Jobgepast BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Jobgepast BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren, info@jobtimist.com.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.  Jobgepast BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Jobgepast BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. Voorgaande is niet van toepassing als Jobgepast BVBA de regels van de Algemene Verordening Gegevensverweking niet respecteert.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. MAV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Privacybeleid: GDPR

Jobgepast hecht veel belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van een  wervings- en selectieprocedure. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Jobgepast, Lubbeekstraat 10, 3212 Pellenberg via info@jobtimist.com. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden zonder uw goedkeuring. Door uw gegevens door te sturen verklaart u zich automatische akkoord dat uw gegevens doorgegeven worden in het kader van de zoektocht naar een gepaste job. Voor geen enkel andere activiteit zullen uw gegevens gebruikt worden.

Conform de nieuwe GDPR wetgeving beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan  Jobgepast BVBA, Lubbeekstraat 10, 3212 Pellenberg of via info@jobtimist.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Daarenboven heeft u het recht om aan Jobgepast te vragen om alle informatie in verband met uw persoon te schrappen uit de database van Jobgepast.

Jobgepast kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Jobgepast is geregistreerd bij de Privacy commissie onder volgend nummer: 1171369682964

Jobgepast is vergund in Vlaanderen onder het nummer: VG.1341/B.
Jobgepast is vergund in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder het nummer: B-AB08.007.
Jobgepast is vergund in Wallonië onder het nummer: W.RE.707 en W.RS.707.